Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Xatra deimphan doy nay ni mu x mi di xing cak ngein thi mi xyu ni h m̂x tae pen k hnad thi khad wa ca pen k hxng h m̂x ni txn thay k hxng mu x meu ̀x p hechiỵ kab s t hankarn̒ ngein (chen deiyw kab thi xthibay wi ni yxh ka k̀xn h ka) laea t hu x mu x wad rup thi di (phud wa forfals) p hu len thi mi thaks a ca phicarna reiyk deimphan h ru x maetae kar peid tam xatra deimphan doy nay ni pen reu ̀xng cring s ah rab h m̂x xnekpras ngkh sung pen pi di wa f ̀ay trng k ham h nung khn h ru x makkwa ca thor h a kan tlxd wela doy kar chi h lxklwng p hu len pokkexr h wang thi ca thah i khu t̀xs u k hxng tn (s) kratha taek t̀ang cak thi phwk k hea ca h ak phwk k hea s amart h du batr k hxng phwk k hea David Sklansky di t hkt heiyng kan xyu wakar chna ni pokkexr mak ca t huk tads in doy p hu len khn di khn h nung s amart h bangkhab h i p hu xu ̀n peliyn rup baeb di k hna deiywkan k raks a klyuthth k hxng tnxeng wi kar tm tun pen rup baeb k hxng kar h lxklwng sung p hu len wang deimphan bn mu x thi x̀xnxae pheu ̀x kratun h i f ̀ay trng k ham phab mu x thi di k hun

thi keiywk hxng khu x kung - h kap ha sung pen p hu len thi mimi mu x thi k haengkaer̀ng tae mi xokas thi ca prabprung h i pen mu x thi k haengkaer̀ng ni rxb t̀x pi deimphan xyang mak ni mu x ni khwam h wang k hxng kark ra tun h i p hu len xu ̀n «thi mi kar"tha"mu x phab kar len baeb cha khu x kar len thi h lxklwng ni pokkexr sung kil kheiyng kab kar len phipxk: Kar trwc s xb h ru x kar deimphan thi x̀xnxae doy kar t hu x khrxng thi runraeng phyayam chakchwn h i p hu len ray xu ̀n «dwy mu x thi x̀xnxae kwa ca thor h ru x yk ngein deimphan thaen kar phab pheu ̀x pheim kar c̀ay ngein tah aenng h may t hung ladab thi p hu len nang rxb toa laea p hlk ra thb cheingkl yuthth k hxng reu ̀xng ni doy thawpi p hu len ni tah aenng k̀xn h ka (txng tha h kathi pen xandab raek) txngkar mu x thi k haengkaer̀ng kwa ni kar wang deimphan/ yk h ru x thor makkwa p hu len ni tah aenng t̀x «pi tawxyang chen t ha mi f ̀ay trng k ham ha khn yang khng tha h kathi xyu beuxngh lang p hu len mi xokas mak k hun xyang di xyang h nung k hxng kar thi ca tha h kathi f ̀ay trng k ham ca mi mu x thi di kwa t ha mi pheiyng h nung f ̀ay trng k ham yang thi ca tha h kathi xyu ni tah aenng play pen k hxdi pheraa p hu len di h en wa khu t̀xs u k hxng phwk k hea ni tah aenng k̀xn h ka ni tha xari (sung thah i p hu len mi k hxmul keiyw kab mu x k hxng phwk k hea makkwa thi phwk k hea mi keiyw kab taw k hea) Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia

 

Kejadian Mengenai Peristiwa